Porównanie modeli serii EB-Wxx marki Epson

Nowość w asortymencie firmy celexon – Prezentery laserowe !
Kwiecień 21, 2017
BenQ W1050- nowy projektor kina domowego z serii W
Wrzesień 3, 2017

 

 

Bardzo cz?sto nasi klienci zadaj? nam szereg pyta dotycz?cych najnowszych modeli marki Epson serii W. Seria ta zawiera modele, które na pierwszy rzut oka niczym si? od siebie nie ró?ni?.

Tym artyku?em postaramy si? wskaza? ró?nice pomi?dzy czterema wiod?cymi produktami serii W.

 

porównanie

 

 

Epson EB-W04

Projektor Epson EB-W04 oferuje nam wej?cie w ?wiat projektorów z rozdzielczo?ci? szerokoekranowa. Dzi?ki rozdzielczo?ci WXGA, projektor ten, tak jak wi?kszo?? innych, mo?na zastosowa? do ró?norodnych celów. Oboj?tnie czy to s? prezentacje w biurze, wy?wietlanie obrazów, zdj?? z urlopu lub te? wieczory filmowe lub sportowe z przyjació?mi.  Projektor posiada 1280 x 800 punktów obrazu, jasno?? 3000 lumenów i kontrast wynosz?cy 15000:1. Tym samym projektor Epson EB-W04 posiada solidne podstawy do zastosowania w wy?ej wymienionych obszarach.

W kwestii z??cz projektor poza wej?ciem HDMI, posiada wszystko co niezb?dne do prezentacji dnia codziennego. Do jego najwa?niejszych funkcji  mo?emy zaliczy? funkcj? 3-in-1 USB Display,

Z która mo?emy si? spotka? w wi?kszo?ci projektorów Epson. Dzi?ki tej funkcji mo?emy przesy?a? obraz d?wi?k i sygna? sterowania poprzez kabel USB bezpo?rednio do projektora. Jest to bardzo przydatne je?li chcemy pod??czy? do projektora kolejnego u?ytkownika.

w04

 

 

 

Epson EB-W31

Projektor Epson EB-W31 jest drugim projektorem WXGA z serii projektorów W. Posiada on rozdzielczo?? 1280 x 800 pixeli, wy?sz? o 200 lumenów jasno?? od EB-W04, a wi?c 3200 lumenów i kontrast o warto?ci 15000:1. W kwestii z??cz jest wyposa?ony tak samo jak model EB-W04, jednak z jedn?, ma??, atrakcyjn? ró?nic?. Wej?cie HDMI posiada wsparcie MHL. Tym samym mamy mo?liwo?? zasilania bezprzewodowego opcjonalnego adaptera HDMI przez MHL. Poprzez to z??cze mo?emy równie? pod??czy? tablety, smartphony, które posiadaj? wsparcie MHL, bezpo?rednio do projektora Epson EB-W31 kablem MHL. Mamy tym samym mo?liwo?? przesy?ania tre?ci z tych urz?dze? jak i te? ?adowanie ich.

W porównaniu z W04 jest on lepiej przystosowany do prezentacji mobilnych i do zastosowania z mobilnymi urz?dzeniami. D?wi?k zapewnia 2 watowy g?o?nik.

w31

 

 

 

Epson EB-W32

Projektor Epson EB-W32 jest bezpo?rednim nast?pc? W31, który w dalszym ci?gu pozostanie na rynku, ze wzgl?du na spore zainteresowanie. W jego przypadku w gr? wchodzi równie? rozdzielczo?? 1280 x 800 pixeli. Jasno?? i kontrast równie? nie zmieni?y si? w porównaniu z W31. Dost?pne jest równie? wej?cie HDMI ze wsparciem MHL. W przypadku innych z??cz nie ma ?adnych zmian w porównaniu z W31.

Ró?nice mo?emy odnale?? w przypadku adaptera WLAN. W przypadku W31 adapter taki by? dost?pny opcjonalnie, W32 posiada go w komplecie. Tym samym oszcz?dzamy na zakupie adaptera. Dzi?ki aplikacji  iProjection firmy Epson mo?emy bezprzewodowo przesy?a? obrazy, teksty i prezentacje. Kolejn? funkcj?, któr? posiada projektor Epson EB-W32 jest funkcja Split-Screen (podzia? ekranu). W szczególno?ci w przypadku prezentacji i konferencji funkcja ta jest bardzo praktyczna poniewa? umo?liwia wy?wietlanie paru tre?ci jednocze?nie.

w32

 

 

 

Epson EB-W29

Projektor Epson EB-W29 zgodnie ze swoj? nazw? zosta? umiejscowiony najni?ej spo?ród wszystkich modeli serii EB-W, jednak nie ma to odzwierciedlenia w jego mocy i funkcjach. Umiejscowienie go zosta?o spowodowane faktem, ?e projektor Epson EB-W29 nale?y do typowych projektorów biznesowych, natomiast inne modele tej serii zosta?y okre?lone jako projektory multimedialne. W kwestii jako?ci obrazu wszystkie modele s? porównywalne. W kwestii rozdzielczo?ci mamy znów do czynienia z 1280 x 800 pixeli. Jasno?? projektora to 3000 lumenów co równie? jest porównywalne z innymi projektorami tej serii. Epson EB-W29 wyró?nia si? mi?dzy innymi innym designem obudowy. W kwestii funkcji posiada on równie? zdecydowanie wi?cej. Wraz z funkcj?  3-in-1 USB Display i funkcj? Split-Screen, projektor posiada dwa wej?cia VGA, co obok ?ród?a HDMI umo?liwia pod??czenie dwóch dodatkowych komputerów lub notebooków. Kolejnym z??czem, z którego zrezygnowano w innych projektorach Epson jest interfejs LAN. Tym samym projektor W29 posiada mo?liwo?? po??czenia z sieci?, sterowanie poprzez t? sie? oraz przesy?anie obrazów i prezentacji poprzez oprogramowanie Epson EasyMP. Mo?liwy jest równie? przesy? tre?ci przez WLAN, co w modelu EB-W29 jest opcjonalne (nale?y dokupi? odpowiedni adapter).

 

w29

Komentarze są wyłączone.