Jesienna promocja na sprzęt multimedialny

Kino 3D już w krótce bez okularów 3D
Wrzesień 4, 2016
Acer K650i – pierwszy Ledowy projektor Full HD
Wrzesień 26, 2016

 

7


„Dopóki nasze dzieci b?d? pisa? na zielonych tablicach, nauczyciele b?d? pracowa? z rzutnikami OHP, managerowie b?d? mie? problemy po??czeniowe podczas swoich prezentacji a u?ytkownicy prywatni b?d? wiesza? masywne czarne monitory na swoich ?cianach, jeste?my na pocz?tku swojej drogi!”

Christoph Hertz, CEO


 

Wrzesie? 2016, – rozpoczyna si? kolejny rok szkolny, nasze dzieci pójd? do podstawówek, gimnazjum, liceum, zaczn? przygotowania do egzaminów na uczelnie wy?sze.

My, jako specjalistyczna firma zajmuj?ca si? dystrybucj? sprz?tu multimedialnego oraz producent markowych ekranów celexon, pragniemy umili? Wam ten pocz?tek nowego roku szkolnego.

Z my?l? o wszystkich uczniach, o ich rozwoju oraz o odpowiedniej stymulacji umys?owej proponujemy wszystkim placówkom edukacyjnym, nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim, którzy chc? naucza? nowocze?nie i przy u?yciu najlepszego sprz?tu, interesuj?ce rozwi?zania multimedialne.

Zdaj?c sobie spraw? z mnogo?ci produktów do prezentacji dost?pnych zarówno na rynku jak i w naszym sklepie, postanowili?my u?atwi? Wam zadanie, oraz oszcz?dzi? czas i przygotowali?my gotowe zestawy multimedialne, które sprawdz? si? w ka?dym miejscu i o ka?dym czasie.

 

Zestawy zosta?y przygotowane tak ?eby nie obci??y? Waszej kieszeni, dodatkowo przy zakupie okre?lonego zestawu otrzymacie 5 % rabatu oraz darmow? dostaw? ! 6

Oczywi?cie istnieje mo?liwo?? skomponowania w?asnego zestawu, wed?ug w?asnych potrzeb i preferencji. Pami?tajcie jednak ?eby uzyska? rabat zestaw musi sk?ada? si? przynajmniej z projektora, ekranu oraz kabla.

W celu skomponowania w?asnego zestawu zapraszamy do kontaktu meilowego lub telefonicznego – na pewno ka?dy znajdzie co? dla siebie.

09

 

 

Przyk?ady idealnych zestawów, które z pewno?ci? wprowadz? troch? innowacyjno?ci w proces nauczania przedstawiamy poni?ej.

 

1

Pierwszy zestaw sk?ada si? z:

– mocnego, mobilnego projektora Ricoh o rozdzielczo?ci XGA (1024 x 768 pixeli) i jasno?ci 3000 lumenów, która sprawdzi si? we wszystkich, nie do ko?ca zaciemnionych salach.

– markowego ekranu rozwijanego r?cznie z serii Economy, który mo?na zamontowa? zarówno do ?ciany jak i sufitu

uniwersalnego uchwytu sufitowego marki celexon umo?liwiaj?cego instalacj? projektora pod sufitem

– oraz analogowego kabla VGA marki celexon umo?liwiaj?cego przesy? danych bezpo?rednio do projektora z laptopa lub komputera stacjonarnego

 

2

Drugi zestaw sk?ada si? z:

– kompaktowego projektora multimedialnego BenQ o rozdzielczo?ci WXGA (1280 x 800 pixeli) i jasno?ci 3300 lumenów, który umo?liwi prezentacj? ró?nego rodzaju filmów w jako?ci HD – doskona?e rozwi?zanie do  stworzenia multimedialnej oprawy ka?dych zaj?? lekcyjnych

– markowego ekranu rozwijanego r?cznie z serii Economy, który mo?na zamontowa? zarówno do ?ciany jak i sufitu

uniwersalnego uchwytu marki celexon umo?liwiaj?cego instalacj? projektora pod sufitem

– oraz cyfrowego kabla HDMI marki celexon umo?liwiaj?cego przesy? danych bezpo?rednio do projektora z ka?dego urz?dzenia ze z??czem HDMI

 

3

Trzeci zestaw sk?ada si? z:

– wszechstronnego  projektora Infocus o rozdzielczo?ci  Full HD (1920 x 1080 pixeli) i wysokiej jasno?ci 3500 lumenów, który mo?na zastosowa? zarówno w ka?dej sali lekcyjnej lub wyk?adowej jak i te? do u?ytku prywatnego w po??czeniu z odtwarzaczem Blu-ray

– markowego ekranu rozwijanego r?cznie z serii Economy, który mo?na zamontowa? zarówno do ?ciany jak i sufitu

uniwersalnego uchwytu marki celexon umo?liwiaj?cego instalacj? projektora pod sufitem

– oraz cyfrowego kabla HDMI marki celexon umo?liwiaj?cego przesy? danych bezpo?rednio do projektora z ka?dego urz?dzenia ze z??czem HDMI

 

4

Czwarty zestaw sk?ada si? z:

– krótkoogniskowego projektora multimedialnego Optoma o rozdzielczo?ci WXGA (1280 x 800 pixeli) i jasno?ci 3400 lumenów, który idealnie sprawdzi si? w ma?ych pomieszczeniach, w których nie ma mo?liwo?ci zainstalowania projektora o standardowej optyce. Dzi?ki optyce krótkodystansowej obraz o szeroko?ci 2 metrów mo?na otrzyma? ju? z odleg?o?ci  oko?o 104 cm

– markowego ekranu rozwijanego r?cznie z serii Economy, który mo?na zamontowa? zarówno do ?ciany jak i sufitu

uniwersalnego uchwytu marki celexon umo?liwiaj?cego instalacj? projektora pod sufitem

– oraz cyfrowego kabla HDMI marki celexon umo?liwiaj?cego przesy? danych bezpo?rednio do projektora z ka?dego urz?dzenia ze z??czem HDMI

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *