Po prawie półtora roku Optoma odnawia swoje portfolio projektorów ledowych.

celexon poszerza produkcję o kable HDMI i VGA !
Lipiec 17, 2013
Acer H7550ST – projektor krótkodystansowy 3D Full HD
Marzec 19, 2015

Optoma_ML550_Optoma_ML800_Optoma_ML10001
17.07.2013

Model Optoma ML500 zostaje wyparty przez nawet dwóch nast?pców o ró?nej mocy lampy. Do tego dochodzi jeszcze trzeci model uplacowany pomi?dzy seri? PK a ML500, posiada on jednak du?o wi?ksz? jasno??. Cech? charakterystyczn? tych nowo?ci jest ich wspania?y futurystyczny design.

Przedstawmy jednak pokrótce nowe modele:

Optoma ML550ma?y, o szeroko?ci tylko 11 cm ! 

Kompaktowa budowa ?wiadczy o jego ca?kowitej mobilno?ci. Jednak?e równie? dlatego, potrzebny jest do niego osobny zasilacz. Jasno??, któr? posiada ten mobilny model to 550 Ansi lumen. Pracuje on o 10 % lepiej od swojego poprzednika Optomy ML 500. Rozdzielczo?? 1280 x 800 w po??czeniu ze z??czem HDMI czyni? z projektora Optoma ML550 projektor HD ready . Kontrast urz?dzenia to 10000:1. Kontrast ten wzmacnia warto?? czerni, która jest szczególnie widoczna przy czarnych tre?ciach oraz przy napisach.

Rzecz?, która czyni urz?dzenia LEDowe atrakcyjniejszymi jest z pewno?ci? d?uga ?ywotno?? lampy , w przypadku projektora Optoma wynosi ona 20000 h.  Cech? szczególn?, któr? oferuje projektor Optoma ML500 jest wbudowany Multimedia-Player. Umo?liwia to odtwarzanie plików w formacie AVI, MP4 lub MP3 ale tak?e MS Word, MS Excel i MS PowerPoint . Wybór zosta? powi?kszony równie? o pliki w formacie Adobe PDF. Dane mo?na odtworzy? przy pomocy sticka USB lub karty SD. Do regulacji urz?dzenia s?u?y korekcja Keystone +/- 40 stopni. Funkcja ta umo?liwia redukcj? wszelkich powsta?ych zniekszta?ce? obrazu.

Optoma ML800 mobilny, o futurystycznym designie o wspania?ych parametrach.

Projektor Optoma ML800 posiada rozdzielczo?? WXGA i ze wzgl?du na swoj? nisk? wag? jest ma?ym, ultra mobilnym projektorem ledowym. Do tego ??czy w sobie wiele ró?norodnych funkcji staj?c si? jednocze?nie perfekcyjnym projektorem multimedialnym. Tym samym projektor ten jest idealny dla podró?uj?cych biznesmenów poniewa? nie posiada tylko dobrej jasno?ci czy te? nie jest tylko lekki i mobilny ale równie? wy?wietla bardzo dobry obraz i posiada wiele ró?norodnych funkcji. Dzi?ki nowej bezlampowej technologii  LEDowej wy?wietla on ?ywe obrazy i osi?ga przy tym maksymaln? wielko?? obrazu z odleg?o?ci 252 cm. Równie? pod wzgl?dem innych warto?ci projektor ML800 nie pozostaje w tyle. Jego jasno?? to 800 lumenów a kontrast to 13000:1.

Projektor o wadze 1,4 kg posiada równie? dostarczan? w komplecie torb?. Projektor LED jest najlepiej wyposa?ony a jego funkcj? idealnie sprawdzaj? si? podczas u?ytkowania codziennego. Mo?liwe jest pod??czenie do projektora do portu USB dowolnego no?nika danych w celu prezentacji danych w formacie Word, PowerPoint, Exel, PDF . Projektor Optoma posiada równie? kart? SD . Kolejn? zalet? jest wbudowana pami??. Mamy do dyspozycji 1,5 GB wolnej pami?ci. Mo?na wi?c uzna?, ?e pod wzgl?dem multimedialnym projektor Optoma ML800 jest bardzo dobrze wyposa?ony. Warty zauwa?enia jest 2 x 3 wattowy g?o?nik . Dzi?ki systemowi SRS WOW HD Surround Sound zapewnia on doskona?? jako?? d?wi?ku. Do prezentacji bezprzewodowych mo?na u?y? aplikacji WiFi-Doc, która jest dost?pna z iOS oraz systemem Android Smartphonów i tabletów.

Optoma ML1000 –  najmocniejszy z ca?ej serii !

Bior?c pod uwag? aktualne projektory LED projektor Optoma ML1000 znacz?co si? w?ród nich wyró?nia. Wi?kszo?? projektorów LED pracuje w jasno?ci pomi?dzy 500 a 700 lumenów. Projektor posiada jasno?? o warto?ci 1000 lumenów . ?ywotno?? ?ród?a ?wiat?a w projektorze to 20000 h. Wraz z wieloletni? ?ywotno?ci? lampy LED projektor ML1000 posiada równie? inne wspania?e cechy. Miedzy innymi jest to dobrze rozbudowana funkcja USB Viewer. Funkcja ta wspiera formaty takie jak Word, PowerPoint, Exel i PDF. Obok praktycznych funkcji biznesowych projektor Optoma ML1000 posiada równie? inne zalety zwi?zane z funkcj? czytania danych. Mo?na wi?c równie? wy?wietla? cyfrowe formaty takie jak video czy muzyka. Mo?liwo?? wy?wietlania zdj?? w formacie JPEG jest równie? oczywista. Do tego typu prezentacji s?u?y oprócz interfejsu USV czytnik kart SD . Projektor mimo to, ?e jest bardzo ma?y posiada system SRS WOW HD surround sound 2 x 3W g?o?nik stereo. Dzi?ki mo?liwo?ci obrócenia projektora o 360 stopni mo?liwa jest prezentacja praktycznie z ka?dego u?o?enia projektora. Do tego mamy funkcj? 3D ready dla której firma Optoma stworzy?a dost?pne opcjonalnie okulary migawkowe ZD301.

Podsumowuj?c powy?sze cechy modeli mo?na stwierdzi?, i? firma Optoma poszerzy?a swoje portfolio o bardzo interesuj?ce modele ledowe, które jednocze?nie posiadaj? wysok? jasno??.Idzie to w parze z innymi wysokimi parametrami i placuje wszystkie 3 modele bardzo wysoko.

Aby zobaczy? lub kupi? interesuj?ce Pa?stwa modele prosimy o klikni?cie na podane linki:

Optoma ML550

Optoma ML800

Optoma ML1000

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *